Джебел лого
 
 
 
Интернет Зала
The Matrix
Фризьорски салон
Шака - най-добрият фризьор

 Реклами


Географско положение Статистика Бизнес Социална сфера

 гр. Джебел - Раздел географски и климатични условия


   География

   
Община Джебел е разположена в Източните Родопи - на 285 км. от столицата гр. София и на 20 км от Областния център - гр. Кърджали. Най-близките сухопътни гранични пунктове с Р. Гърция и Р. Турция се намират на около 150 км., а с откриването на прохода Маказа това разстояние ще намалее значително.
Джебелска община е в съседство на няколко по-големи региона - общините: Кърджали, Момчилград, Ардино и Кирково.
   Същата е свързана с тях и вътрешността на страната посредством път I I I-508, сп. Джебел- Фотиново и отклоненията : за с. Църквица-Синчец и четвъртокласните пътища от състава на РПМ изградени на територията на общината.
Джебел - гледки
Територията на общината обхваща 229.160 кв.км. площ и 48 населени места.
   Средната надморска височина е 330 м.
   Релефът е средно и ниско-планински. В състава на почвите преобладават еоцени, андезитни туфи, риолите, слабоспоени пясъчници.
   Скалният строеж и облесеността и големият наклон на обработваемите площи благоприятстват развитие на ерозията..
   Поради тези причини твърдият отток на реките е голям.
   Сложният релеф и разпокъсаността на обработваемата земя е обусловило формирането на дисперсна селищна мрежа , което затруднява транспортната достъпност.
   Водните ресурси се състоят от плитко залягащите води в терасата на р. Джебел ска и нейните притоци. Направен е сондаж и е каптиран минерален хипотермален извор в гр. Джебел, който е вписан в регистъра на водоизточниците представляващи изключителна държавна собственост / по Закона за водите - 1999 год./. Химическия състав на водата показва, че тя е слабо-минерална и с много добри питейни качества. Естествената й температура - 33 °С предполага същата да се ползва за спортни цели. Не разполагаме с информация, че са проведени изследвания за доказване на лечебните и качества, каквито и се приписват от местното население заради използването и в недалечното минало за лечение на екземи и др. кожни заболявания.

   Климат
   
   
Територията на общината попада в границите на средиземоморския климатичен район.

Раздел Природни Ресурси

   Природни ресурси

   На територията на общината не са установени промишлени находища на рудни изкопаеми. Частично проучени са оловно-цинковите проявления на запад от с. Контил. Добивът на нерудни полезни изкопаеми се явява основен за общината.
   • перлит - Най-голямото промишлено находище е "Счупената планина "
   • мрамори - Мраморни находища са съсредоточени в северозападната част на общината при с. Папрат, Щерна, Мишевско
   • туфи - при с. Ген. Гешево е установено находище на туфи
   • риолити - Находища има при с. Устрен, с. Рогозче и др.

   Гори и почви

      Преобладаващият тип е типът на листопадната дървесна растителност, с южни видове в своя състав на субсредиземноморски съобщества от храсталаци.
   В широколистните гори живеят много южноевропейски фаунистични видове като преобладава броят на видовете рептилии.
   Между птиците също са характерни типични средиземноморски видове, представени главно от живущите в степите и в храсталаци видове.
   От анализа на природогеографските условия и ресурси на територията на общината, могат да са направят следните изводи:
   1. Почвено-климатичните условия са благоприятни за виреенето на редица топлолюбиви едногодишни култури и особено за висококачествените тютюневи сортове. Районът е известен с най-ценните и ароматични тютюни в страната.
   2. Релефът и неговата структура обуславят формирането на дисперсна селищна мрежа, което затруднява транспортната им достъпност.
   3. Наличието на нерудни полезни изкопаеми са база за развитие на производства свързани с тях.


Раздел структура на населението

   Население
Общината включва 48 населени места, в.т.ч. 1 град и останалите села. Анализа на демографското състояние показва, че селищата под 100 жители са 20 бр., от 100 - 200 жители са 18 бр., от 200 - 500 жители - 8 бр., от 500 -1000 жители - 1 бр. и над 1000 жители - гр. Джебел. При това се очаква някои от селищата с население под 100 жители в близките няколко години да се обезлюдят напълно.
   Проучванията и прогнозата ни е да се увеличава населението на гр. Джебел и околните села и по-големите селища - Припек, Устрен, Мишевско, Рогозче и др. средища за сметка на крайните отдалечени и слабонаселени села.
   В гр. Джебел е засилен пазарния интерес за закупуване на жилищни имоти. В тази връзка се очаква нерешените проблеми с благоустрояването на крайните квартали да се откроят още повече и решаването им да се окаже неотложно.
   Село Припек, което е второто по големина селище в общината има редица нерешени въпроси - главно недоразвита техническа инфраструктура.
   Водоизточника при ПС Лебед, чрез който се захранва с питейна вода селото е със значително намалял дебит. Следва да се потърси допълнителен по проучване и преценка на специалисти. Канализация за битово - отпадни води няма, което влошава санитарно-хигиенните и почвени условия в селото - върху и без това маломерните дворни места. Стръмния терен и неизградеността на улиците създава трудностите по социално-битовото обслужване.
   В останалите селища по една или друга причина останаха също нерешени въпроси: лош транспортен достъп до селата - Щерна, Жълтика, с. Слънчоглед - горна махала, Контил, Черешка, Ридино - Дере махала и др.; неводоснабдени села - с. Тютюнче, Албанци, Телчарка и др.; без канализация за битово-отпадни води - всички с изключение на гр. Джебел.
Джебел - църквата

Джебел - Джамията

Географско положение Статистика Бизнес Социална сфера
 
 
 (c) Джебел 2002-2004 всички права запазени!