Джебел лого
 
 
 
Интернет Зала
The Matrix
Фризьорски салон
Шака - най-добрият фризьор

 Реклами


Географско положение Статистика Бизнес Социална сфера

Раздел социална сфера

   Безработица

   
Следва да отбележим, че по отношение на безработицата общината ни е в неизгодно положение. По данни на Бюрото по Труда - Джебел към 30.04.2000 г. нивото е 20.37 %, а за цялата 1999 год. то е 19.64 %.
   Работната ръка е ангажирана предимно в работещите фирми в гр. Джебел - целогодишно, а това са: "Джебел-96"ООД, " Сьонмез интернешънъл " ООД, ГПК "Наркооп", ТПК "Златолист" , кланица на ЕТ "Имам" и др. Ангажираността на населението в селското стопанство е сезонно, а доходите от същото са несигурни по различни причини.
   Строителният отрасъл в региона е много слабо развит и в същия е ангажирана много малко квалифицирана местна работна ръка.

   Образование
   
   
1. През 1999/2000 учебна година чрез съществуващата училищна мрежа в началния курс са обхванати 566 ученика, в V-VIII кл. - 557 ученика, а в IХ-ХI - 152 ученика. Общият брой на учениците е 1275 ученика. За следващата учебна година предвижданията са следните:
   • I - IV кл. - 578 ученика;
   • V - VIII кл. - 536 ученика;
   • IX - XI кл. - 153 ученика.
   Наблюдава се лек спад в общия брой на учениците. Като се има предвид снижаването на раждаемостта и миграционните процеси, навярно тази тенденция ще се наблюдава и в бъдеще. Спад се наблюдава и в броя на обхванатите деца в целодневните и полудневните детски градини.
   Имайки в предвид намаляването броя на децата и учениците Наредба № 8 на МОН за определяне броя на учениците в паралелките и групите през учебната 2000/2001 год. трябва да се закрият ОУ-с. Воденичарско, ОУ - с. Контил, НУ - с. Жълтика, НУ - с. Жълъдово, НУ - с. Ямино. По нататък тенденцията е към закриване на ОУ - с. Устрен и ОУ - с. Ген. Гешево.
   Сегашният брой на педагогическите кадри е 230, от които 102 с висше образование, 103 с полувисше, а останалите са със средно специално и средно общо образование. Непедагогическият персонал е 97.
   От 15.09.2000 год. очакванията са заетите в сферата на образованието да намалеят с още 15%.    Това ще рече, че от 2000/2001 учебна година броят на правоспособните и пенсионерите трябва да бъде сведен до минимум, което от своя страна ще спомогне за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес.
   Като се има в предвид планинския район от една страна и непрекъснатото намаляване на броя на учениците и затрудненията по придвижване на учениците от едно населено място до друго трябва в бъдеще да се помисли за обединяване на училищата в средищни. Да се разкрият общежития и ученически столове. Така ще се обособят две средни училища в общината - 1 СОУ и 1 СПТУ, които да поемат по-голяма част от завършилите основно образование в училищата от общината.
   През предстоящите четири години, усилията ни ще бъдат насочени главно към запазване на положителните страни, които засягат главно натрупания опит и утвърдените демократични традиции, както и заложените идеи, намерения и очаквания в новите документи за развитие на образованието.    Усилията ни ще бъдат насочени към съхраняване на образователната система като цяло, към промени, които да осигуряват нейното по-нататъшно развитие и изпълнение на основната мисия да подготви младото поколение за пълноцене живот в развиващото се се демократично общество. Да се работи за отстраняването на главните недостатъци и слаби страни в управлението на образованието, което ще рече:
   1. Ясно очертаване на стратегия в образователната политика, които да са съобразени с реалностите на дълбоката криза в обществото и икономиката днес, в близкото и по-далечно бъдеще.
   2. Ясна позиция по отношение мястото на общината в управлението на образованието.
   3. Да се извърши анализ и оценка на ефективността на образователната система.
   4. Внедряване на държавните образователни изисквания.
   5. Въвеждане на учениците в съвременния информационен свят, овладяване на информационни технологии, особенно необходими и в учебната дейност и по-нататъшната им реализация.
   6. Отстраняване на вакума в организацията на живота, дейността и възпитателните въздействия върху учениците, което ще се отрази върху оформянето на тяхната ценностна и мирогледна система.
   7. Подобряване финансирането на образованието, което до голяма степен определя облика на училището, неговото оцеляване и възможности за развитие през следващите години, отразява се на качеството на обучението, на подбора на кадрите, на процесите на нововъведения и модернизация, на мотивацията на учителите за качествено обучение.
   8. Актуализиране на училищната мрежа, която да съответствува на реалностите и потребностите на образованието, като се има предвид броя на децата и учениците детските градини и училищата, събразени с демографски, социални, икономически и др. причини.
   9. Опазване и съхраняване на МТБ, осигуряване на средства за отопление, осветление, ремонт на сградния фонд. Работа върху модернизация на базата в съответствие с потребностите на съвременния учебен процес.
   10. Свеждане до минимум на неправоспособните кадри, занимаващи се с обучението и възпитанието на децата и учениците.
   11. Закриване на училища и детски градини, където броят на децата и учениците не отговаря на изискванията на Наредба №8 за определяне броя на учениците и децата в паралелките и групите на детските градини и училищата. С оглед на това да се осигури превоз на учениците от населените места, където са закрити учебните заведения до други населени места с разкриване на ученически столове и общежития в училищата, където ще бъдат насочени учениците.
   12. Всяка година ОбА отдел "Образование" да следи за движението на децата и учениците, подлежащи на задължително обучение.
   13. Осъществяване на още по-добра координация между между ОбА, отдел "Образование" и ИО на МОН, а също и между ОбА и учебните заведения в общината.
   14. Подобряване работата на СОУ и ОУ по отношение на професиалното обучение, което ще рече, да се разкрият професионални паралелки в ОУ и СОУ, съобразени с изискванията на времето, в което се извършва обучението и възпитанието на младото поколение и възможностите им за реализация.
   15. Подобряване работата на ОбА по отношение осигуряване отдиха на учениците.

   Здравеопазване

   През последните две години настъпиха промени в законодателството на Р. България. Влязоха в сила Закон за здравното осигуряване, Закон за съсловните организации на лекарите и стоматолозите, Закон за лечебните заведения. Тези три закона определят промените в здравното обслужване на населението, което в нашата община е икономически бедно, хронически болно и застаряващо.
   От 01.07.2000 год. се предполага медицинския персонал, който ще обслужва населението на Община Джебел да бъде разпределен, както следва:
   • Джебел - 3 лекарски практики - 3 мед.сестри;
   • Мишевско - 1 лекарска практика - 1 мед.сестра;
   • Рогозче - 1 лекарска практика - 1 мед.сестра;
   • Устрен -1 лекарска практика -1 мед. сестра;
   • Припек -1 лекарска практика - 1 мед.сестра.
   В демографията и здравето в цифри макар да е в неудовлетворено състояние с критериите на европейските стандарти се наблюдава тенденция към стабилизиране и позитивизиране на основните показатели. Естественият прираст продължава да е отрицателен /-6,4/ в сравнение с 1997 год. /-7,00/ обаче, темпът на демолунация е намален.
   Възрастовата структура продължава да се характеризира с висок относителен дял на възрастното население. Средната продължителност на живота бележи лек спад за жените - 74.35 и е без съществена промяна при мъжете - 67.10. В сравнение с предходните години ражданията леко нарастват - 74, а абортите се понижават. Детската смъртност в сравнение с 1997 год. е редуцирана от 17.5 на 14.4 на 1000 новородени.
   Спешната, болничната и диспансерната медицинска помощ се осъществява посредством съществуващата в областта структура на здравните заведения и за момента задоволява потребностите на населението. Техническото оборудване в повечето здравни заведения е недостатъчно и морално остаряло и има нужда от подмяна. Поради технически причини, полупланинския релеф и лошата пътна мрежа се затруднява извозването на болните до ОРБ-Кърджали.
   При анализа на здравните показатели за последните години се вижда, че населението получава здравна помощ предимно в амбулаторно-поликлиничните заведения. Като приоритет на здравната помощ в областта и респективно в общината е амбулаторно-поликлиничното обслужване на населението по следните направления: спешна помощ, укрепване на женските консултации с осигуряване на ендокринологична, гинекологична, андрогенна помощ, генетична помощ за запазване на всяка желана бременност и завършването й с нормално раждане; поради застаряване на населението е необходимо да се развива и разширява терипевтичната помощ.
   За осъществяване на реформата в здравеопазването е необходимо да се акцентира върху квалификацията на лекарите от амбулаторно-поликлиничните звена с оглед въвеждането на общопрактикуващия лекар, който да заеме по-голяма част от първичната медицинска помощ.
   Основен приоритет в доболничната медицинска помощ е структуриране на общите медицински практики и специализираните медицински практики; сключване на договори с Районната здравноосигурителна каса; оборудване на кабинетите с необходимата апаратура и консумативи; необходимост от квалификация на част от лекарите като общопрактикуващи лекари със специалност обща медицина; последваща приватизация на дейности в доболничната дейност.

   Култура спорт и туризъм

   В настоящия момент съществуват 6 читалища съответно в Джебел, Припек, Мишевско, Рогозче, Устрен и Плазище с 10.5 щатни бройки. С цел подобряване работата на читалищата през предстоящите 6 години се предвижда за изпълнение следното:
   1. Уреждане въпроса за прехвърлянето на собствеността на читалищната сграда в града.
   2. Активизиране дейността на читалищата и читалищните дейци.
   3. Разнообразяване формите на работа.
   4. Обогатяване книжния фонд на библиотеките.
   5. Културно-масовите прояви както и досега да се поемат от колективите за художествена самодейност към читалищата.
   6. Да работят по годишни и месечни планове, където да са отразени всички културно масови мероприятия, бележити дати и годишнини.Алада - най-високият връх в източните Родопи - 1240мСело Припек


Средновековната крепост "Устра"


Каменният анфитеатър в село Мишевско

   
На територията на Общината има следните културни паметници и природни забележителности:
   1. Средновековна крепост " Устра "
   Археологическият паметник е с национално значение и е собственост на държавата.
   2. Антична скална гробница " Хамбар кая "
   Археологическият паметник е с национално значение и е собственост на държавата.
   3. Скална гробница с. Воденичарско
   Археологическият паметник е с национално значение и е собственост на държавата.
   4. Паметник на загиналите в Отечествената война.
   Този паметник е единственият войнишки паметник в общината. Открит е през 1947 год. И е на името на Тодор Делигруев / роден през 1921 год. в Джебел, загинал 1945 год. в Отечествената война край Шамодсоб - Унгария/
   В настоящия му вид паметникът е издигнат по случай 25-годишнината от обявяването на Джебел за град.


Раздел инфраструктура

   Пътна мрежа

   Пътната мрежа на общината е основно изградена, но останаха населени места свързани с пътната мрежа с черни пътища - с. Жълтика, с. Контил и др. Същите са слабонаселени и откъснати от общинския център и с крайно влошено обществено обслужване, за което предвиждаме изграждане и ремонт на пътните отсечки.

   Електроснабдяване

   Няма неелектрифицирани населени места. Ел. мрежите Н. Н. захранващи консуматорите почти в цялата община са изграждани през 60-те години. Същите са износени и се нуждаят от основен ремонт.    Мероприятията, които се предвиждат за развитието на енергийната система са представени от "Електроснабдяване" - Кърджали, които прилагаме към настоящия материал.

   Водоснабдяване и канализация

   От общо 48 населени места 68 % са водоснабдени, в.т.ч. 23 бр. чрез помпени станции: Джебел, Птичар, Мишевско, Лебед, Устрен и Жълтика, а останалите - гравитично.
   Поради увеличеното водопотребление и ограничен дебит на водоизточниците през летния сезон има недостиг на вода, като се преминава на режимно водопотребление.
   Проблемите във водоснабдяването са свързани основно с: чести аварии по мрежата, която е остаряла и изградена през 60-70-те години и предимно от АЦ тръби.
   В гр. Джебел, в който е съсредоточено 30% от населението на общината през сушавия период, водоизточника намалява дебита си с около 40-60% и при повишена консумация се налага режим на водопотребление. Необходимо е включване на допълнителен водоизточник, който при ограничените инвестиционни възможности следва да бъде изграден по най-икономичен и целесъобразен начин.    Прави се проучване на близък извор "Казаците", като при благоприятен резултат ще се търси възможност същия да бъде каптиран и включен към мрежата на гр. Джебел и околните неводоснабдени селища.
   Проблеми се срещат през сушевия период и повишено водопотребление и в селищата - Припек, Лебед, Мишевско, селищата свързани към ПС Птичар, когато поради недостатъчният дебит на водоизточниците се въвежда ограничена консумация.
   В момента се търсят алтернативи на водоизточник "Топла минерална вода", който е включен във водоснабдителната мрежа като възстановяване на амортизираната външна мрежа включена към ПС Загорско от където очакваме да получим - 10-15 л/сек вода, което напълно ще покрие сезонния недостиг на вода в гр. Джбел и околните села. Възможно е да се намери и друго решение при условие на доказани стандартни качества на водата при извор "Казаците", който се изследва в момента.
   В близка перспектива следва приоритетно:
   • Да се реконструира мрежата в гр. Джебел и централите - средищни селища - Рогозче, Душинково, Мишевско и др.
   • Да се подмени амортизираната водна помпа в ПС Птичар.
   • Да се въведе автоматичен режим на работата на помпените станции с цел оптимизиране процеса на водоподаване и консумация.
   • Да се подменят 20 бр. амортизирани водопроводни отклонения на частни абонати.
   • Да се подмени амортизирания тласкател при съществуващ НР - V - 500 куб.м. в кв. Изгрев на гр. Джебел.
   • Да се водоснабди с. Тютюнче.
   • Да се разширяват мрежи по улици в н.м.
   • Да се реконструира водопроводната мрежа в гр. Джебел.
   • Да се осигури допълнително водозахранване на водоизточници при ПС Джебел и ПС Лебед.
   Канализационна мрежа за битово-отпадни води има изградена в гр. Джебел - централна градска част и кварталите - Брягово, Изгрев, Прогрес, Младост - 1. Излива на същите е в р. Джебелска, чрез колектор, който в крайния участък по протежение - 150 м. е разбит в резултат на ерозия на бреговете на реката и стихийно бедствие - силно наводнение от проливните дъждове през 1996 год. Проблема е и липсата на пречиствателна станция, поради който се замърсява реката - особено през лятно - есенното засушаване, когато водният отток в повечето случаи пада под санитарния минимум.
   В останалите селища има изградени частични канализации за отделни имоти.
   С оглед оздравяване на околната среда и подобряване жизнените условия в населените места е необходимо да се изградят канализации на 100% за гр. Джебел, а в останалите средищни и перспективни селища да се изграждат поетапно колектори за битово-отпадни води - Припек, Слънчоглед, Папрат, Устрен, Рогозче, Мишевско и др.

   Комуникации

   От 48 населени места в общината, 34 % са нетелефонизирани, телексни постове са свързани към автоматичната телефонна централа в гр. Джебел. В общината има четири автоматични телефонни централи с монтиран капацитет - 1900 телефонни поста, като работещи са:
   • гр. Джебел - 1041 тел.
   • с. Припек - 213 тел.
   • с. Рогозче - 45 тел.
   • с. Мишевско - 41 тел.
   През настоящата година се планира захранване на с. Мрежичко с необходимия брой телефонни постове. Също така се има предвид разширяване на селищната телефонна мрежа в с. Устрен - захранване на с. Ямино и с. Жълъдово.
   Търсят се технически средства и начини за удовлетворявне нуждите на населението в селата Плазище и Софийци.

   Околна среда

   На територията на общината не се провеждат измервания на емисионния фон от страна на МОСВ, тъй като няма предприятия, замърсители на въздуха. Пътните връзки са с малка интензивност на движение на МПС, което не оказва съществено влияние върху стойностите на емисионния фон.
   Замърсяването на повърхностните води е в резултат от замърсяването на естествените водоприемници /Джебелска река и др./ от отпадъчните води без необходимото пречистване на канализацията на гр. Джебел. По статистически данни образуваните отпадъчни води за 1995 год. са 23 000 куб.м., които не се пречистват.
   Замърсяването на почвата се очаква от неконтролирано и нелегално изхвърляните отпадъци по поречията на някои реки и дерета.
   Сметището в Плазище, където се депонират битовите отпадъци от гр. Джебел и околни села е неконтролирано, без да са спазени изискванията за депа. Около него се очаква почвите да бъдат замърсени в следствие инфилтриране на водите от депото и праховите емисии, а околността му е замърсена с множество разпръскани леки фракции от отпадъците, като хартии и пластмаса.
   Основен замърсител на околната среда се явяват битовите отпадъци, които се изхвърлят от населението на неподходящи за тази цел места.
   Като непосредствено предстояща задача се очертава изграждането на стандартно депо за битови отпадъци на гр. Джебел и околните села. Подновяване на машините и съораженията за съхранението и транспортирането им, решаване на проблема със старите замърсявания - постоянно и поетапно ликвидиране на локалните замърсявания от неорганизираните сметища и нелегално изхвърляните отпадъци.


Раздел структура на индустрията

   Селско стопанство

   Основен поминък и традиционна култура, която се отглежда в общината е тютюнът. Ориенталският тютюн се отглежда върху 8.45% от цялата обработваема площ в общината. Спрямо недалечното минало интереса към производството на тази култура рязко спадна, поради съществуващите неуредици в изкупуването му, сравнително ниските изкупни цени спрямо реално влагания труд - изключително ръчен - над 90%.
   Върху ограничени площи от земеделските земи се отглеждат нетрадиционни култури: пшеница - 1.4%, ечемик - 0.02%, картофи - 6.26%, домати полски - 0.6%, лук кромид - 0.4% и др. все от този порядък и главно за задоволяване на лични нужди.
   Животновъдството се държи на ниво основно за собствени нужди на домакинствата.
   Отглеждат се ограничен брой животни: говеда: 3424 бр., овце - 3881 бр., птици - 9234 бр., пчелни кошери - 538 бр.
   Отнесени към глава на населението, то е:
   • говеда - 0.34 бр. / 1 жител;
   • овце - 0.77 бр. / 1 жител;
   • птици 0.9 бр. / 1 жител.
   Проявява се стремеж към оживяване на животновъдството с цел същото да осигурява допълнителни доходи на населението.
   Този факт се благоприятства от наличието на естествени ливади, мери и пасища в общината. Относителният им дял спрямо площта на земеделските територии е 43%.
   Развитието на селското стопанство в настоящия момент се благоприятства от факта, че 100% от земеделската земя е върната на бившите й собственици по реда на ЗСПЗЗ, но липсата на машини за селскостопанско производство и на собствени капитали създава изключителни пречки за стимулирането му. Може да се каже, че то е в застой. Необходима е намесата и инициативата на органите на законадателната власт и централните изпълнителни органи и нституции за създаване на преференциални условия за местните стопани за развиване на малкия и среден семеен бизнес.
   Като се има предвид, че само 19 % от обработваемата земя се използва, ограниченото до минимална степен тютюнопроизводство - се налага извода, че е необходимо изследване на почвено-климатичните условия в общината с цел препоръчване и стимулиране отглеждането на алтернативни и доходоносни селскостопански култури.
 
Географско положение Статистика Бизнес Социална сфера
 
 
 (c) Джебел 2002-2004 всички права запазени!