Джебел лого
 
 
 
Интернет Зала
The Matrix
Фризьорски салон
Шака - най-добрият фризьор

 Реклами


Географско положение Статистика Бизнес Социална сфера


   Община Джебел е разположена в Източните Родопи - на 285 км. от столицата гр. София и на 20 км от Областния център - гр. Кърджали. Най-близките сухопътни гранични пунктове с Р. Гърция и Р. Турция се намират на около 150 км., а с откриването на прохода Маказа това разстояние ще намалее значително.

   Джебелска община е в съседство на няколко по-големи региона - общините: Кърджали , Момчилград, Ардино и Кирково.

Статистика
Територия Население Населени места
229.160 10206 48

Климат
   Умерено-континентален

Етническа структура

Българска

31,3%

Турска

67,2%

Ромска

0,9%

Други

0,4%

Не се самоопределят

0,2%


Безработица

По данни на Бюрото по Труда – Джебел към 30.04.2000 г. нивото е 20.37 %, а за цялата 1999 год. то е 19.64 %.

Работната ръка е ангажирана предимно в работещите фирми в гр.Джебел – целогодишно, а това са: “Джебел-96”ООД, ” Сьонмез интернешънъл “ ООД, ГПК “Наркооп”, ТПК “Златолист” , кланица на ЕТ “Имам” и др. Ангажираността на населението в селското стопанство е сезонно, а доходите от същото са несигурни по различни причини.

Строителният отрасъл в региона е много слабо развит и в същия е ангажирана много малко квалифицирана местна работна ръка. През изтеклата година се наблюдава тенденция на намаление на общия брой на регистрираните безработни.


Традиционен поминък
   Селско стопанство

Образование и култура

Театри : Няма

Библиотеки:
На територията на общината функционират 6 библиотеки.

Кино:
Има киносалон, но не функционира.

Читалища:

На територията на Общината съществуват 6 читалища. В читалище Припек функционира 1 женска фолклорна група, 2 гайдарски състава. В читалище Джебел има 1 група за турски фолклор, 2 групи за български народни песни, Група за съвременни спортни и естрадни танци.

Проблеми:

•  Недостиг на финансови средства;
•  Неразвити бизнес умения и пазарна ориентация в областта на изкуството и културата.

Здравна помощ:

населението получава здравна помощ предимно в амбулаторно-поликлиничните заведения. Като приоритет на здравната помощ в областта и респективно в общината е амбулаторно-поликлиничното обслужване на населението по следните направления: спешна помощ, укрепване на женските консултации с осигуряване на ендокринологично, гинекологична, андрогенна помощ, генетична помощ за запазване на всяка желана бременност и завършването й с нормално раждане; поради застаряване на населението е необходимо да се развива и разширява терипевтичната помощ.

За осъществяване на реформата в здравеопазването е необходимо да се акцентира върху квалификацията на лекарите от амбулаторно-поликлиничните звена с оглед въвеждането на общопрактикуващия лекар, който да заеме по-голяма част от първичната медицинска помощ.

Основен приоритет в доболничната медицинска помощ е структуриране на общите медицински практики и специализираните медицински практики; сключване на договори с Районната здравноосигурителна каса; оборудване на кабинетите с необходимата апаратура и консумативи; необходимост от квалификация на част от лекарите като общопрактикуващи лекари със специалност обща медицина; последваща приватизация на дейности в доболничната дейност.

За реализиране на структурната реформа в доболничната помощ са необходими значителни финансови средства, които засега не са обезпечени.

Кадровото осигуряване на селските практики в отдалечените погранични райони е затруднено поради транспортни те и битови неуредици , лошо то оборудване с ме дицинска апаратура и силната амортизация на сградния фонд.

За създаване на адекватни условия на работа в лекарските практики е необходимо осигуряване на значителни финансови средства, за да се привлекат млади лекари специалисти в района.

Състояние :

Здравното състояние на населението в Джебелска община има следните основни характеристики:

1. Налице е неблагоприятна тенденция във възпроизводството на населението изразяващо се в :
•  Ниска раждаемост, свързана с негативното влияние на редица социални, икономически, демографски и др.фактори. Съществено значение оказва недостатъчната материална и жилищна осигуреност на семействата, застаряването, психическата нагласа за малко деца, снижаването на жизнения стандарт, безработицата и др.;

•  Висока обща смъртност

•  Отрицателен естествен прираст - тенденцията в развитието на този показател е негативна. Налице е процес на депопулация, който ще има лоши последствия за икономическото развитие на общината.

2. Високо равнище на заболеваемостта и смъртността от хронични неинфекциозни болести. В структурата на заболеваемостта на населението в Джебелска Община с най-голям относителен дял са :

•  бъбречните заболявания;
•  болести на сърдечно-съдовата система;
•  нервни заболявания.

Заболеваемостта от бъбречни болести неизменно е на първо място в структурата на общата заболеваемост.

Високо е равнището на заболеваемостта от болести на органите на кръвообращението. Налице е неблагоприятна тенденция за нарастване на заболеваемостта от хипертонична болест, стенокардия, инфаркт на миокарда и мозъчни инсулти.

Промишленост

   
"Джебел Басма" ООД - тютюнопроизводство. "Джебел" ООД произвежда техническо оборудване за промишлеността. "Сионел" ООД -производител на дрехи. Има също и фабрики за дървообработване.

Специфични особености
   На територията на общината се намират също и кариери за добив на олово, цинк и мрамор.

Приоритети в развитието на общината:
   • Подкрепа на малкия и средния бизнес
   • Защита на околната среда
   • Атрактивни инвестиционни програми

Международни програми: не

Географско положение Статистика Бизнес Социална сфера
 
 
 (c) Джебел 2002-2004 всички права запазени!