Джебел лого
 
 
 
Интернет Зала
The Matrix
Фризьорски салон
Шака - най-добрият фризьор

 Реклами


Географско положение Статистика Бизнес Социална сфера


   Кооперации:

   Градска потребителна кооперация "Наркооп" - Джебел:
   Кооперацията членува в ЦКС и дейността и е подчинена на Закона за кооперациите. Същата е изградила множество търговски обекти в гр. Джебел и селата, но поради демографския срив в Общината почти всички са със закрита дейност, с изключение на тези в града и селата - Припек, и др.

   ТПК "Златолист" - гр. Джебел :
   Кооперацията е с дейност в съответствие със Закона за кооперациите и членува в Националния съюз на ТПК. Същата разполага с база и е с традиции главно в сферата на битовите услуги: шивашки, фризьорски, тенекеджийски, метални, стругарски и др.
   В миналото в производствената и административна дейност са били ангажирани 200 - 250 души, а в момента броят им е - 8 души - персонал необходим само за поддържане и управление на собствеността.

   Промишлени предприятия:

     Български тютюни – АД – Джебел, която закупи "Джебел басма сервиз 4Ю"-АД-Джебел през 2003 г. и започна активна дейност в началото на 2004 г.. Към момента в него са заети 200 души.

   • Фирма "Джебел 96" - ООД - гр. Джебел:
   Дружеството е създадено след преобразуване и приватизация по реда на ЗППДОП. Същото не включва държавно участие.
   Предмета на дейност е производство на хидравлични цилиндри, като в момента фирмата работи с непълен капацитет, поради липса на достатъчно пазар на готовата продукция. Работи се предимно за външния пазар.
   Заетите в производствените и административни дейности са 60 души с тенденция при пълно натоварване на производствените мощности да се привлекат допълнително 40 - 60 души.

   • Фирма "Сьонмез интернешънъл" - ООД - Джебел:
   Фирмата е създадена за производство на конфекционни облекла,които се доставят готово разкроени от Турция в базата в гр. Джебел. Готовата продукция е прадназначена за външния пазар. Дейността се реализира в цеха в гр. Джебел, който фирмата придоби по реда на ЗППДОП В производствената и административна дейност са ангажирани - 370 души.

   • В с. Устрен има изграден Механичен цех - собственост на "Пневматика " - Кърджали - който е със закрита дейност и в момента не функционира.

   • В с. Припек има изграден цех за производство на конфекционни облекла, собственост на фирма "Колтекс" - ООД Кърджали в съдружие със "ЯХИКО" - АД - София и в съотношение на собственост - съответно 40%/60%. Облеклата се изнасят в Германия. В момента в производството е ангажирана работна ръка от с. Припек - 74 души с перспектива при добър пазар за реализиране на готовата продукция да се привлекат допълнително - 50 - 60 души.

      “Севтекстил”-ООД-Джебел.

Фирмата е създадена за производство на конфекционни облекла.Готовата продукция е прадназначена за външния пазар. В производствената и административна дейност са ангажирани – 80 души.

     Еднолични търговски и частни юридически лица – 130 бр.

Кланица “Мусан”-ООД- гр.Джебел, индустриална зона10 души
Кланица и транжорна на ЕТ”Имам-Валентин Митков” – гр.Джебел
Работилници за производство на закуски – 3 броя – гр.Джебел

Всички статистически данни и анализи, използвани в настоящата разработка да се считат към месец март 2004 год.за периода от 1990 г. – 1998 г., освен ако не е посочено изрично друго.

   Еднолични търговски и частни юридически лица:

   • Кланица и транжорна на ЕТ "Имам-Валентин Митков" - гр. Джебел
   • Цех за дървообработване - гр. Джебел
   • Работищи за производство на закуски - 3 броя - гр. Джебел

Географско положение Статистика Бизнес Социална сфера
 
 
 (c) Джебел 2002-2004 всички права запазени!